Pages

Followers

Friday, December 10, 2010

GOLONGAN YANG SELAMAT


1. Allah berfirman:
"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai." (Ali Imran: 103)
"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Iaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." (Ar-Ruum: 31-32) 

2. Nabi bersabda yang bermaksud:
"Aku wasiatkan padamu agar engkau bertakwa kepada Allah, patuh dan taat, sekalipun yang memerintahmu seorang budak Habsyi. Sebab barangsiapa hidup (lama) di antara kamu tentu akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Kerana itu, berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang (mereka itu) mendapat petunjuk. Pegang teguhlah ia sekuat-kuatnya. Dan hati-hatilah terhadap setiap perkara yang diada-adakan, kerana semua perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, sedang setiap bid'ah adalah sesat (dan setiap yang sesat tempatnya di dalam Neraka)." (HR. Nasa'i dan At-Tirmizi, ia berkata hadis hasan shahih). 

3. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda yang bermaksud:
"Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tempatnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Syurga, iaitu al-jama'ah." (HR. Ahmad dan yang lain. Al-Hafidh menggolongkannya hadis hasan) 

4. Dalam riwayat lain disebutkan yang bermaksud:
"Semua golongan tersebut tempatnya di Neraka, kecuali satu (iaitu) yang aku dan para sahabatku meniti di atasnya." (HR. At-Tirmizi, dan dihasan-kan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami' 5219) 

5. Ibnu Mas'ud meriwayatkan yang bermaksud:
"Rasulullah membuat garis dengan tangannya lalu bersabda, 'Ini jalan Allah yang lurus.' Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya, kemudian bersabda, 'Ini adalah jalan-jalan yang sesat tak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali di dalamnya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah yang bermaksud, 'Dan bahawa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus maka ikutilah dia janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertakwa." (Al-An'am: 153) (Hadis shahih riwayat Ahmad dan Nasa'i) 

6. Syaikh Abdul Kadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah berkata, "... adapun Golongan Yang Selamat iaitu Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Dan Ahlus Sunnah, tidak ada nama lain bagi mereka kecuali satu nama, iaitu Ashhabul Hadis (para ahli hadis)." 

7. Allah memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Tidak termasuk orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan dan kelompok. Rasulullah SAW mengkhabarkan bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berpecah belah menjadi banyak golongan, sedang umat Islam akan berpecah lebih banyak lagi, golongan-golongan tersebut akan masuk Neraka kerana mereka menyimpang dan jauh dari Kitabullah dan Sunnah NabiNya. Hanya satu Golongan Yang Selamat dan mereka akan masuk Syurga, iaitu Al-Jamaah, yang berpegang teguh kepada Kitab dan Sunnah yang shahih, di samping melakukan amalan para sahabat dan Rasulullah SAW. 

Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan yang selamat (Firqah Najiyah). Dan semoga segenap umat Islam termasuk di dalamnya.

MANHAJ (JALAN) GOLONGAN YANG SELAMAT

 

1. Golongan Yang Selamat ialah golongan yang setia mengikuti manhaj Rasulullah SAW dalam hidupnya, serta manhaj para sahabat sesudahnya.
Iaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah kepada RasulNya, yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadis shahih. Beliau memerintahkan umat Islam agar berpegang teguhkepada keduanya:
"Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang kalian tidak akan tersesat apabila (berpegang teguh) kepada keduanya, iaitu Kitabullah (AlQuran) dan Sunnahku (Hadis). Tidak akan bercerai-berai sehingga kedua-nya menghantarku ke telaga (Syurga)." (Dishahihkan Al-Albani dalam kitab Shahihul Jami') 

2. Golongan Yang Selamat akan kembali (merujuk) kepada Kalamullah dan RasulNya tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka, sebagai realisasi dari firman Allah yang bermaksud:
"Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa': 59)
"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa': 65) 

3. Golongan Yang Selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas Kalamullah dan RasulNya, realisasi dari firman Allah yang bermaksud:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Hu-jurat: 1)
Ibnu Abbas berkata:
"Aku mengira mereka akan binasa. Aku mengatakan, 'Nabi bersabda, sedang mereka mengatakan, 'Abu Bakar dan Umar berkata'." (HR. Ahmad dan Ibnu 'Abdil Barr)
 
4. Golongan Yang Selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid.
Mengesakan Allah dengan beribadah, berdoa dan memohon pertolongan �baik dalam masa sulit mahupun lapang�, menyembelih korban, bernazar, tawakkal, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan berbagai bentuk ibadah lain yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya Daulah Islamiyah yang benar. Menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam, sebab hal itu merupakan konsekuensi tauhid. Dan sungguh, suatu golongan tidak mungkin mencapai kemenangan jika ia meremehkan masalah tauhid, tidak membendung dan memerangi syirik dengan segala bentuknya. Hal-hal di atas merupakan teladan dari para rasul dan Rasul kita Muhammad Sallahu alihi Wassalam. 

5. Golongan Yang Selamat senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik dalam ibadah, perilaku dan dalam segenap hidupnya Kerana itu mereka menjadi orang-orang asing di tengah kaum-nya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi yang bermaksud:
"Sesungguhnya Islam pada permulaannya adalah asing dan akan kembali menjadi asing seperti pada permulaannya. Maka keuntungan besar bagi orang-orang yang asing." (HR. Muslim)
Dalam riwayat lain disebutkan yang bermaksud:
"Dan keuntungan besar bagi orang-orang yang asing. Iaitu orang-orang yang (tetap) berbuat baik ketika manusia sudah rosak." (Al-Albani berkata, "Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani dengan sanad shahih") 

6. Golongan Yang Selamat tidak berpegang kecuali kepada Kalamullah dan Kalam RasulNya yang maksum, yang berbicara dengan tidak mengikuti hawa nafsu.
Adapun manusia selainnya, betapapun tinggi darjatnya, terkadang ia melakukan kesalahan, sebagaimana sabda Nabi Sallahu alihi Wassalam yang bermaksud:
"Setiap bani Adam (pernah) melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat." (Hadis hasan riwayat Imam Ahmad)
Imam Malik berkata, "Tak seorangpun sesudah Nabi melainkan ucapannya diambil atau ditinggalkan (ditolak) kecuali Nabi (yang ucapannya selalu diambil dan diterima)." 

7. Golongan Yang Selamat adalah para ahli hadis.
Tentang mereka Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:
"Sentiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga datang keputusan Allah." (HR. Muslim)
Seorang penyair berkata, "Ahli hadis itu, mereka ahli (keluarga) Nabi Sallahu alihi Wassalam, sekalipun mereka tidak bergaul dengan Nabi Sallahu alihi Wassalam, tetapi jiwa mereka bergaul dengannya. 

8. Golongan Yang Selamat menghormati para imam mujtahidin, tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka.
Golongan Yang Selamat mengambil fiqih (pemahaman hukum-hukum Islam) dari Al-Quran, hadis-hadis yang shahih, dan pendapat-pendapat imam mujtahidin yang sejalan dengan hadis shahih. Hal ini sesuai dengan wasiat mereka, yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadis shahih, dan meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan dengannya. 

9. Golongan Yang Selamat menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.
Mereka melarang segala jalan bid'ah dan cabang-cabang yang menghancurkan serta memecah belah umat. Baik bid'ah dalam hal agama mahupun dalam hal sunnah Rasul dan para sahabatnya. 

10. Golongan Yang Selamat mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya.
Sehingga mereka mendapatkan pertolongan dan masuk Syurga atas anugerah Allah dan syafa'at Rasulullah Sallahu alihi Wassalam �dengan izin Allah�. 

11. Golongan Yang Selamat mengingkari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.
Golongan Yang Selamat mengajak manusia berhukum kepada Kitabullah yang diturunkan Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Allah Maha Mengetahui sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Hukum-hukumNya abadi sepanjang masa, cocok dan relevan bagi penghuni bumi sepanjang zaman.
Sungguh, sebab kesengsaraan dunia, kemerosotan, dan mundurnya khususnya dunia Islam, adalah kerana mereka meninggalkan hukum-hukum Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Umat Islam tidak akan jaya dan mulia kecuali dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam, baik secara peribadi, kelompok mahupun secara pemerintahan. Kembali kepada hukum-hukum Kitabullah, sebagai realisasi dari firmanNya yang bermaksud:
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (Ar-Ra'ad: 11) 

12. Golongan Yang Selamat mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah.
Jihad adalah wajib bagi setiap Muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Jihad dapat dilakukan dengan:
Pertama, jihad dengan lisan dan tulisan: Mengajak umat Islam dan umat lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang shahih, tauhid yang murni dan bersih dari syirik yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam. Rasulullah SAW telah memberitakan tentang hal yang akan menimpa umat Islam ini. Beliau bersabda yang bermaksud:
"Hari Kiamat belum akan tiba, sehingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala-berhala." (Hadis shahih, riwayat Abu Daud, hadis yang semakna ada dalam riwayat Muslim)
Kedua, jihad dengan harta: Menginfakkan harta buat penyebaran dan peluasan ajaran Islam, mencetak buku-buku dakwah ke jalan yang benar, memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah iman agar tetap memeluk agama Islam, memproduksi dan membeli senjata-senjata dan peralatan perang, memberikan bekal kepada para mujahidin, baik berupa makanan, pakaian atau keperluan lain yang diperlukan.
Ketiga, jihad dengan jiwa: Bertempur dan ikut serta di medan peperangan untuk kemenangan Islam. Agar kalimat Allah ( Laa ilaaha illallah) tetap JAYA sedang kalimat orang-orang kafir (syirik) menjadi hina. Dalam hubungannya dengan ketiga perincian jihad di atas, Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam sabdanya yang bermaksud:
"Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, jiwa dan lisanmu." (HR. Abu Daud, hadis shahih)
Adapun hukum jihad di jalan Allah adalah:
Pertama, fardhu 'ain: Berupa perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan pelanggaran ke beberapa negara Islam wajib dihalau. Pelampau-pelampau Yahudi misalnya, yang merampas tanah umat Islam di Palestine. Umat Islam yang memiliki kemampuan dan kekuatan �jika berpangku tangan� ikut berdosa, sampai orang-orang Yahudi terkutuk itu keluar dari wilayah Palestine. Mereka harus berupaya mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam dengan kemampuan yang ada, baik dengan harta mahupun jiwa.
Kedua, fardhu kifayah: Jika sebahagian umat Islam telah ada yang melakukannya maka sebahagian yang lain kewajibannya menjadi gugur. Seperti dakwah mengembangkan misi Islam ke negara-negara lain, sehingga berlaku hukum-hukum Islam di segenap penjuru dunia. Barangsiapa menghalangi jalan dakwah ini, ia harus diperangi, sehingga dakwah Islam dapat berjalan lancar. 

TANDA-TANDA GOLONGAN YANG SELAMAT 

 

1. Golongan Yang Selamat jumlahnya sangat sedikit di tengah banyaknya Umat Manusia.
Tentang keadaan mereka, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud,
"Keuntungan besar bagi orang-orang yang asing. Iaitu orang-orang shalih di lingkungan orang banyak yang berperangai buruk, orang yang mendurhakainya lebih banyak daripada orang yang mentaatinya." (HR. Ahmad, hadis shahih)
Dalam Al-Quranul Karim, Allah memuji mereka dengan firman-Nya yang bermaksud,
"Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang bersyukur." (Saba': 13) 

2. Golongan Yang Selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah dan dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk.
Nasib mereka seperti nasib para Nabi yang dijelaskan dalam firman Allah yang bermaksud,
"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, iaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia)." (Al-An'am: 112)
Rasulullah SAW misalnya, ketika mengajak kepada tauhid, oleh kaumnya beliau dijoloki sebagai "tukang sihir lagi sombong". Padahal sebelumnya mereka memberi beliau jolokan "ash-shadiqul amin", yang jujur dan dapat dipercaya. 

3. Syaikh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang Golongan Yang Selamat, beliau menjawab, "Mereka adalah orang-orang salaf dan setiap orang yang mengikuti jalan para salafush shalih (Rasulullah, para sahabat dan setiap orang yang mengikuti jalan petunjuk mereka)."
Hal-hal di atas adalah sebahagian dari manhaj dan tanda-tanda Golongan Yang Selamat. Pada pasal-pasal berikut akan dibahas masalah akidah Golongan Yang Selamat iaitu golongan yang mendapat pertolongan. Semoga kita termasuk mereka yang berakidah Firqah Najiyah (Golongan Yang Selamat) ini, Amin. 

THA'IFAH MANSHURAH
(KELOMPOK YANG MENDAPAT PERTOLONGAN) 
 
Untuk mendapat jawapan, siapakah Tha'ifah Manshurah yang bakal mendapat pertolongan Allah, marilah kita ikuti huraian berikut: 

1. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, 
"Sentiasa ada sekelompok dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka, sehingga datang keputusan Allah." (HR. Muslim) 

2. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud,
"Jika penduduk Syam telah rosak, maka tak ada lagi kebaikan di antara kalian. Dan sentiasa ada sekelompok dari umatku yang mendapat pertolongan, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka, sehingga datang hari Kiamat." (HR. Ah-mad, hadis shahih) 

3. Ibnu Mubarak berkata, "Menurutku, mereka adalah ashha-bul hadis (para ahli hadis)." 

4. Imam Al-Bukhari menjelaskan, "Menurut Ali bin Madini mereka adalah ashhabul hadis." 

5. Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Jika kelompok yang mendapat pertolongan itu bukan ashhabul hadis maka aku tidak mengetahui lagi siapa sebenarnya mereka." 

6. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, "Engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Bila sampai kepadamu hadis yang shahih maka beritahukanlah padaku, sehingga aku bermadzhab dengannya, baik ia (madzhab) Hijaz, Kufah mahupun Basrah." 

7. Dengan spesialisasi study dan pendalamannya di bidang sunnah serta hal-hal yang berkaitan dengannya, menjadikan para ahli hadis sebagai orang yang paling memahami tentang sunnah Nabi, petunjuk, akhlak, peperangannya dan berbagai hal yang berkaitan dengan sunnah.
Para ahli hadis �semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka� tidak fanatik terhadap pendapat orang tertentu, betapapun tinggi darjat orang tersebut. Mereka hanya fanatik kepada Rasulullah SAW.
Berbeza halnya dengan mereka yang tidak tergolong ahli hadis dan mengamalkan kandungan hadis. Mereka fanatik terhadap pendapat imam-imam mereka �padahal para imam itu melarang hal tersebut� sebagaimana para ahli hadis fanatik terhadap sabda-sabda Rasulullah SAW Kerananya, tidaklah menghairankan jika ahli hadis adalah kelompok yang mendapat pertolongan dan Golongan Yang Selamat.
Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syarafu Ashhabil Hadis menulis, "Jika shahibur ra'yi disibukkan dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, lalu dia mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, nescaya dia akan mendapatkan sesuatu yang membuatnya tidak memerlukan lagi selain sunnah.
Sebab sunnah Rasulullah SAW mengandungi pengetahuan tentang dasar-dasar tauhid, menjelaskan tentang janji dan ancaman Allah, sifat-sifat Tuhan semesta alam, mengkhabarkan perihal sifat Syurga dan Neraka, apa yang disediakan Allah di dalamnya buat orang-orang yang bertakwa dan yang ingkar, ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi.
Di dalam hadis terdapat kisah-kisah para nabi dan berita-berita orang-orang zuhud, para kekasih Allah, nasihat-nasihat yang berguna, pendapat-pendapat para ahli fiqih, khutbah-khutbah Rasulullah SAW dan mukjizat-mukjizatnya...
Di dalam hadis terdapat tafsir Al-Quranul 'Azhim, khabar dan peringatan yang penuh bijaksana, pendapat-pendapat sahabat tentang berbagai hukum yang terpelihara�
Allah menjadikan ahli hadis sebagai tiang pancang syariat. Dengan mereka, setiap bid'ah yang keji dihancurkan. Mereka adalah pemegang amanat Allah di tengah para makhlukNya, perantara antara nabi dan umatnya, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memelihara kandungan (matan) hadis, cahaya mereka berkilau dan keutamaan mereka sentiasa hidup.
Setiap golongan yang cenderung kepada nafsu �jika sedar� pasti kembali kepada hadis. Tidak ada pendapat yang lebih baik selain pendapat ahli hadis. Bekal mereka Kitabullah, dan Sunnah Rasulullah SAW adalah hujjah (argumentasi) mereka. Rasulullah SAW kelompok mereka, dan kepada beliau nisbat mereka, mereka tidak mengindahkan berbagai pendapat, selain merujuk kepada Rasulullah SAW. Barangsiapa menyusahkan mereka, nescaya akan dibinasakan oleh Allah, dan barangsiapa memusuhi mereka, nescaya akan dihinakan oleh Allah."
Ya Allah, jadikanlah kami termasuk kelompok ahli hadis. Berilah kami rezeki untuk mengamalkannya, cinta kepada para ahli hadis dan membantu orang-orang yang mengamalkan hadis.

No comments:

Post a Comment